Terminowe ubezpieczenie na życie - UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 24 PL

Przejdź do treści

Terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie dla celów kredytowych
Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. Jest także jedną z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań, powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.
Istota ubezpieczenia terminowego polega na tym, ze Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca osobom wymienionym w polisie jako uprawnione, określoną kwotę pieniężną - sumę ubezpieczenia, w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pozwala to rodzinie zmarłego Ubezpieczonego na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia oraz spłatę ewentualnie istniejących pożyczek czy zobowiązań spadkowych.
Świadczenie wynikające z ochrony życia zawartej w tym ubezpieczeniu może wzrastać o wskaźnik indeksacji sumy ubezpieczenia i składki. Zapewnia to realność świadczenia w czasie.
Możliwość zmniejszenia sumy ubezpieczenia (w przypadku trudności finansowych)
Produkt ( w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń) może być dedykowany dla osób w wieku przystąpienia od 18 do 70 lat.
Okres ubezpieczony nie może być dłuższy niż do rocznicy polisy poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczonego 100 lat.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o:
  ● ubezpieczenie od zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  ● ubezpieczenie od ciężkich zachorowań
  ● ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności
  ● ubezpieczenie  przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy
  ●ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Z dniem wypełnienia wniosku i wpłaty pierwszej składki życie osoby ubezpieczonej objęte jest bezpłatną tymczasową ochroną ubezpieczeniową do wysokości wnioskowanej sumy ubezpieczenia, nie wyżej jednak niż do 50000 złotych.

Wróć do spisu treści