Terminowe ubezpieczenie na życie - UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 24 PL

Warta Gorzów
Przejdź do treści

Terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie dla celów kredytowych
Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. Jest także jedną z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań, powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.
Istota ubezpieczenia terminowego polega na tym, ze Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca osobom wymienionym w polisie jako uprawnione, określoną kwotę pieniężną - sumę ubezpieczenia, w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pozwala to rodzinie zmarłego Ubezpieczonego na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia oraz spłatę ewentualnie istniejących pożyczek czy zobowiązań spadkowych.
Świadczenie wynikające z ochrony życia zawartej w tym ubezpieczeniu może wzrastać o wskaźnik indeksacji sumy ubezpieczenia i składki. Zapewnia to realność świadczenia w czasie.
Możliwość zmniejszenia sumy ubezpieczenia (w przypadku trudności finansowych)
Produkt ( w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń) może być dedykowany dla osób w wieku przystąpienia od 18 do 70 lat.
Okres ubezpieczony nie może być dłuższy niż do rocznicy polisy poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczonego 100 lat.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o:
  ● ubezpieczenie od zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  ● ubezpieczenie od ciężkich zachorowań
  ● ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności
  ● ubezpieczenie  przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy
  ●ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Z dniem wypełnienia wniosku i wpłaty pierwszej składki życie osoby ubezpieczonej objęte jest bezpłatną tymczasową ochroną ubezpieczeniową do wysokości wnioskowanej sumy ubezpieczenia, nie wyżej jednak niż do 50000 złotych.

Wróć do spisu treści